Haijai.com


สังคมไทยเปลี่ยน พ่อแม่ถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้น


 
เปิดอ่าน 5318

สังคมไทยเปลี่ยน พ่อแม่ถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้น

 

 

นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เปิดเผยให้ทราบถึงจำนวนของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เฉพาะในบ้านพักคนชรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละประมาณ 50 คนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง เหตุผลส่วนหนึ่ง เพราะประชากรผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้ามาพักอาศัยที่บ้านพักคนชรามีอัตราส่วนผู้สูงอายุผู้ชาย 1 คนต่อผู้สูงอายุผู้หญิง 3 คน นอกจากนี้ในสังคมไทยยุคปัจจุบันยังขาดการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดา และสภาพสังคมที่ทุกคนต้องพึ่งพาหาเลี้ยงตนเองเป็นหลัก จึงทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ และผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้น การที่จะช่วยสดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งได้นั้น คือการเร่งปลูกจิตสำนึกในสังคมให้ลูกหลานตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องของการกตัญญูต่อบิดามารดาของตนเองให้มากขึ้น ในยามแก่ชราลูกหลานต้องเลี้ยงดูท่านด้วยความรัก และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ท่าน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการถูกทอดทิ้งได้ทางหนึ่ง

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)