Haijai.com


เข้าใจคำพูดการสื่อสาร และอารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้าง


 
เปิดอ่าน 2289

เข้าใจคำพูดการสื่อสาร และอารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้าง

 

 

ในช่วงปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างในสมาชิกครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาของเด็กในวัยนี้ ในการที่จะส่งเสริมให้หนูน้อยเติบโตสมวัยทั้งด้านพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ การสื่อสาร ภาษา และความสามารถด้านการอ่านและการเขียน เพื่อให้พร้อมในการก้าวสู่โลกกว้าง ความรัก ความอบอุ่นจากสมาชิกภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ผู้ใหญ่อาจละเลยไปว่า เด็กในวัย 5 ขวบนี้ถึงแม้จะไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านกายภาพแต่หนูน้อยวัยนี้ยังต้องการความรัก ความห่วงใย การเอาใจใส่จากพ่อแม่ และคนรอบข้างอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

 

หากพูดถึงทักษะการสื่อสาร หนูน้อยวัยนี้เข้าใจความรู้สึกของตนเอง และผู้ที่อยู่รอบข้างมากขึ้น เป็นเพื่อนสนทนาสิ่งต่างๆ ที่ตนเองสนใจ หรือพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้น การรับฟัง การเปิดโอกาสให้เด็กตัวน้อยคนนี้ จะช่วยทำให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก และเพิ่มความมั่นใจตนเอง การเคารพตนเองและผู้อื่น ต่อตัวลูกน้อยอย่างมาก และเพิ่มพูนความรู้รอบตัวต่างๆ เปิดโลกทัศน์ให้หนูน้อยอีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)