Haijai.com


ส่งเสริมทางการการเรียนรู้ให้เด็ก Gifted


 
เปิดอ่าน 1536

Q : จะจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านอย่างไร ที่จะส่งเสริมทางการการเรียนรู้ให้เด็ก Gifted

 

 

A : โดยภาพรวมก็คงต้องบอกว่าจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของลูก ในความเป็นจริงคงต้องพิจารณาทั้งต้นทุน คือ คุณพ่อคุณแม่ สภาพครอบครัว อาชีพ ลักษณะของบ้าน และด้านตัวเด็ก ซึ่งต้องสังเกตว่าเด็กสนใจอะไร มี “แววดี” ทางไหนเป็นทุน บ้านที่มีสิ่งแวดล้อมร่มรื้นอยู่ในแวดวงธรรมชาติสวยงาม ย่อมได้เปรียบกว่าบ้านที่มีผนังทึบล้อมรอบในเนื้อที่จำกัด แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็สามารถดัดแปลงเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นในรูปของสถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลอง

 

 

หนังสือเป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู้บ้านที่มีหนังสือย่อมเปิดโอกาสให้ลูกเปิดสู่โลกกว้างจากการอ่าน การคิด การเขียน แต่ละครอบครัวมักมีความชำนาญพิเศษในเรื่องต่างๆ ไม่เหมือนกัน แต่ทุกด้านเป็นต้นทุนสูงที่จะให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องที่พ่อแม่สันทัด ดังนั้นการจัดบ้านจึงยืดหยุ่นตามสภาพความเป็นจริง สิ่งที่ขาดหายอาจเติมเต็มได้จากภายนอกในสังคม เช่น ที่วัด โรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ โทรทัศน์ สนามเด็กเล่น พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็มีค่าต่อการเรียนรู้ สิ่งสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ก็คือ การช่วยให้ลูกรู้วิธีเรียน วิธีหาข้อมูล เพื่อแสวงหาคำตอบที่ต้องการภายใต้การดูแลใส่ใจของพ่อแม่

 

 

ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)