Haijai.com


การเลือกซื้อวิตามินควรทำอย่างไร


 
เปิดอ่าน 1890

Q : การเลือกซื้อวิตามินควรทำอย่างไร

 

 

A : การเลือกซื้อวิตามินควรจะตรวจสอบปริมาณวิตามินที่ระบุไว้บนฉลาก และคำนึงถึงความต้องการวิตามินที่องค์การอาหารและยาของประเทศไทยแนะนำในแต่ละวันเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ในผู้ที่เป็นโรคหรือเกิดภาวะเจ็บป่วย ควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แนะนำการรับประทานวิตามินเสริมจะดีกว่า

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH (ภญ. ปฐมา เทพชัยศรี)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)