Haijai.com


มะเร็ง ในระบบสืบพันธุ์เพศชาย


 
เปิดอ่าน 15872

มะเร็ง ในระบบสืบพันธุ์เพศชาย

 

 

โรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ ยิ่งตรวจพบได้เร็ว โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ก็ยิ่งสูง เช่นเดียวกับโรคมะเร็งในระบบสืบพันธุ์เพศชาย ซึ่งมีทั้งที่พบได้บ่อยและพบได้น้อยถึงน้อยมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใด ก็ล้วนแต่เป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามทั้งสิ้น

 

 

มะเร็งต่อมลูกหมาก

 

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะขนาดเล็กใต้กระเพาะปัสสาวะ อยู่ตรงหน้าลำไส้ใหญ่ส่วนเรคตัม มีหน้าที่ผลิตน้ำเลี้ยงอสุจิ มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในเพศชาย และเป็นมะเร็งที่เจริญอย่างช้าๆ หากตรวจพบในระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามไปยังบริเวณอื่นจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตามมะเร็งต่อมลูกหมากมักแสดงอาการเมื่อมะเร็งกระจายไปยังบริเวณอื่นแล้ว ทำให้รักษาได้ยาก อาการแสดงของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นอาการที่ไม่จำเพาะ ได้แก่ ถ่ายปัสสาวะลำบากมีเลือดในปัสสาวะหรือน้ำอสุจิ ปวดบริเวณเชิงกราน ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ อายุมากกว่า 50 ปี มีประวัติครอบครัว (พ่อ พี่ชาย หรือน้องชาย) เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคอ้วน และการรับประทานอาหารไขมันสูง

 

 

 การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถตรวจวินิจฉัยได้ โดยการตรวจแอนติเจนที่จำเพาะต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate specific antigen : PSA) หรือการคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนัก ในกรณีที่ผลการตรวจผิดปกติ อาจตรวจวินิจฉัยยืนยันด้วยการทำอัลตราซาวนด์หรืออาการตรวจชิ้นเนื้อ

 

 

 การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง การรักษาอาจทำได้ด้วยการผ่าตัดต่อมลูกหมาก การฉายรังสี เคมีบำบัด หรือการรักษาด้วยฮอร์โมน

 

 

มะเร็งอัณฑะ

 

มะเร็งอัณฑะเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยมาก โดยมากพบในเพศชายวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 20-39 ปี) การตรวจอัณฑะด้วยตนเองทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งอัณฑะได้ตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะรักษาหายขาด อาการของมะเร็งอัณฑะ ได้แก่ รู้สึกไม่สบายบริเวณอัณฑะหรือถุงหุ้มอัณฑะ คลำพบก้อนบริเวณอัณฑะ อัณฑะขยายขนาด หรือมีของเหลวสะสมในถุงหุ้มอัณฑะ เมื่อมะเร็งดังกล่าวลุกลามไปบริเวณอื่น อาการแสดงของโรคจะขึ้นกับการลุกลามของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งอัณฑะได้แก่ อายุและประวัติครอบครัว

 

 

 การตรวจหามะเร็งอัณฑะ ทำได้โดยการตรวจร่างกายและอัลตราซาวนด์ หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นอาจตรวจด้วยเอกซเรย์

 

 

 การรักษามะเร็งอัณฑะ คือ การผ่าตัดอัณฑะโดยแพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีร่วมด้วย

 

 

มะเร็งองคชาต

 

มะเร็งองค์ชาตเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยมาก เกิดจากเซลล์มะเร็ง ซึ่งพัฒนาขึ้นในเนื้อเยื่อองคชาต หากตรวจพบมะเร็งดังกล่าวในระยะแรกเริ่ม อาจรักษาให้หายขาดได้ ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งองคชาตได้แก่ อายุ (มากกว่า 60 ปี) การไม่ดูแลรักษาความสะอาดขององคชาต และการสูบบุหรี่ มะเร็งดังกล่าวอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส human papillomavirus ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรี จากการศึกษาการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในโรคมะเร็งปากมดลูก พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยและการมีคู่นอนหลายคนเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส ดังนั้น พฤติกรรมที่กล่าวมาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งองคชาตในเพศชายได้ อาการแสดงของมะเร็งองคชาต ได้แก่ มีก้อนหรือปวดบริเวณองคชาต คันองคชาต หรือ องคชาตแดง หากมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์

 

 

 การตรวจหามะเร็งองคชาติ ทำได้โดยการตรวชิ้นเนื้อ ในกรณีที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น แพทย์อาจพิจารณาการทำซีทีสแกน (computed tomography) ร่วมด้วย

 

 

 การรักษามะเร็งองคชาต คือ การผ่าตัดสำหรับมะเร็งระยะแรก อาจผ่าตัดเฉพาะเนื้อเยื่อมะเร็งออกในกรณีที่มะเร็งลุกลาม อาจต้องผ่าตัดองคชาตบางส่วนออก อย่างไรก็ตามแพทยอาจพิจารณาให้การรักษาอื่น เช่น การฉายรังสี หรือเคมีบำบัดร่วมด้วย หรือในบางกรณีการรักษาด้วยการฉายรังสีเพียงอย่างเดียว ก็เพียงพอต่อการรักษามะเร็งองคชาต

(Some images used under license from Shutterstock.com.)