Haijai.com


เข้าวัด รักษาสุขภาพ


 
เปิดอ่าน 1640

เข้าวัด รักษาสุขภาพ

 

 

เมื่อพูดถึงเรื่องการเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม รักษาศีลหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ เสียเวลา ไม่ทันสมัย อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยจากต่างประเทศที่ระบุว่าการใกล้ชิดกับศาสนามีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพ ดังเช่น งานวิจัยจากสาธารณรัฐโดมินิกันที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งได้สำรวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และความถี่ในการเข้าโบสถ์ ในนักเรียนเกรด 7-12 จำนวนสามพันกว่าคน ผลการศึกษาพบว่า การที่นักเรียนเข้าโบสถ์บ่อยๆ จะช่วยชะลออายุที่เริ่มต้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรก และลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเห็นได้ว่าการเข้าใกล้ศาสนาเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและเยาวชนที่เข้าโบสถ์บ่อยๆ ก็ยังมีบทบาทในแง่ของการเป็น “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยการแนะนำทางชีวิตที่ถูกต้องแก่เพื่อนร่วมรุ่นอีกด้วย

 

 

การใกล้ชิดกับศาสนายังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดหัวใจดังจะเห็นได้จากงานวิจัยจากแคนาดา ซึ่งสำรวจประชาชนผู้อาศัยในรัฐซัสแคตเซวัน (Saskatchewan) ว่าภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา พวกเขาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา (ยกเว้นพิธีแต่งงานหรืองานศพ) บ่อยแค่ไหน และสำรวจความชุกของโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) เบาหวาน และความดันเลือดสูงในประชาชนกลุ่มดังกล่าว

 

 

ผลการสำรวจพบว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนามากกว่าอาทิตย์ละครั้ง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และความดันเลือดสูง

 

 

การใกล้ชิดกับศาสนา จึงนับว่ามีผลดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจ ในประเทศไทยมีวัด ศาสนสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่ง ที่มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดจนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การพักผ่อน เมื่อได้ทราบถึงผลดีดังนี้ แต่ละครอบครัวอาจจะพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือ เป็นทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกครอบครัวในวันหยุด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านกาย จิตใจ และสังคม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)