Haijai.com


การตรวจคัดกรอง สามารถลดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 30%


 
เปิดอ่าน 2511

การตรวจคัดกรอง สามารถลดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 30%

 

 

จากสถิติของสหรัฐฯ อุบัติการณ์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลง 30% ในทศวรรษที่ผ่านมาในคนอายุ 50 ปี หรือมากกว่าการที่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เนื่องจากการส่องกล้อง (colonoscopy =โค-โล-นอส-สะโกปี้) ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ สิ่งนี้นับว่าเป็นความสำเร็จชิ้นสำคัญทางสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (ตีพิมพ์ในวารสาร Cancer) การที่เป็นอย่างนั้น เพราะการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เมื่อเห็นติ่งเนื้อ ซึ่งเป็นต้นตอของมะเร็ง แพทย์ก็สามารถตัดเอาติ่งเนื้อนั้นออกมาตรวจได้ และถ้าเห็นมะเร็งระยะแรกเริ่มก่อตัวขึ้นมาก็เป็นการรักษาไปด้วย ในหลายปีหลังๆ นี้ การส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เพิ่มขึ้น คนอเมริกันอายุ 50-64 ปี มีการตรวจแบบนี้เพิ่มขึ้น 3 เท่า จาก 19% ในปี 2000 เป็น 55% ในปี 2010 และการตรวจในคนที่อายุมากกว่า 64 ปี ก็เพิ่มจาก 55% เป็น 64% ในช่วงเวลาเดียวกัน และเพื่อที่จะลดอุบัติการณ์มะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นไปอีก สมาคมมะเร็งอเมริกันตั้งเป้าที่จะตรวจคัดกรองให้ได้ถึง 80% ในคนี่เข้าเกณฑ์ (คือ 50 ปีขึ้นไป) ภายในปี 2018

 

 

อัตราตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงปีละ 3% ในทศวรรษที่ผ่านมา และในปีล่าสุดลดลงถึง 7.2% เขาจึงหวังที่จะให้อุบัติการณ์นั้นลดลงเข้าไปใกล้ศูนย์ให้มากที่สุด อุบัติการณ์มะเร็งนี้ลดลงมากที่สุดในคนวัย 65 ปี หรือมากกว่า แต่สำหรับคนอายุน้อยกว่า 50 ปี มะเร็งนี้เพิ่มขึ้นปีละ 1.1%

(Some images used under license from Shutterstock.com.)