Haijai.com


มะเร็งกำลังเพิ่มมากขึ้น


 
เปิดอ่าน 1486

มะเร็งกำลังเพิ่มมากขึ้น

 

 

องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าอัตราการเกิดมะเร็งได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง จากการประมาณการอัตรามะเร็งที่เกิดใหม่เพิ่มสูงมากจาก 14 ล้านรายในปี 2012 จะเป็น 22 ล้านรายในอีก 20 ปีข้างหน้า และในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราตายจากมะเร็งคาดว่าจะเพิ่มจาก 8.2 ล้านรายเป็น 13 ล้านราย อัตราตายจากมะเร็งต่างๆ คือ มะเร็งปอด 19.4% ตับ 9.4% และกระเพาะอาหาร 8.8% และในปี 2012 อวัยวะที่เป็นมะเร็งบ่อยคือ ปอด (1.8 ล้าน 13%) เต้านม (1.7 ล้าน 11.9%) และลำไส้ใหญ่ (1.4 ล้าน 9.1%) รายงานนี้เป็นผลจากการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์ 250 รายจาก 40 ประเทศ ซึ่งประสานงานและรายงาน โดยองค์กรวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (International Agency for Research on Cancer) ขององค์การอนามัยโลก

 

 

ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งกล่าวว่าความเสี่ยงของมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน 20 ปี ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2 เท่า และใน 20 ปี ต่อไปก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า การป้องกันมะเร็ง จึงมีความสำคัญมากกว่าการรักษา ในประเทศตะวันตก อัตราตายจากมะเร็งลดลง 20% เนื่องจากการป้องกันมะเร็ง ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่า การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยให้เกิดมะเร็ง 33% ในสหรัฐอเมริกา และการกินอาหารผิด โรคอ้วนและการขาดการออกกำลังกายเป็นปัจจัย 28% ความรู้ที่ว่านี้ช่วยให้เราสามารถป้องกันมะเร็งได้ คือลดละเลิกการสูบบุหรี่ ลดอาหารไขมันที่เพิ่มความอ้วน เพิ่มการออกกำลังกาย มีการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มแรกแล้วรักษา เพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่าง เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)