Haijai.com


การตกขาวของคุณแม่ตั้งครรภ์


 
เปิดอ่าน 2295

การตกขาวของคุณแม่ตั้งครรภ์

 

 

การตกขาวเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งถือเป็นเรื่อง ปกติ การตกขาวนี้จะเป็นอยู่ก่อนในตอนที่ไม่ตั้งครรภ์ด้วย การ ตกขาวของคุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องมาจากมีการหลุดล่วงของเซลล์ บุผนังช่องคลอด ทำให้น้ำเมือกจากต่อมบริเวณปากมดลูกมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีลักษณะเป็นมูกขาวๆ ออกมาจากช่องคลอด

 

 

อาการตกขาวในคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยปกติแล้วจะไม่ทำให้แสบ หรือคันบริเวณช่องคลอด แต่หากมีการแสบ หรือคัน นั่นแสดงว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในช่องคลอด คุณจึงควรไปพบแพทย์ทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)