Haijai.com


ลูกไม่ยอมตื่นมากินนมกลางคืนเลยค่ะ


 
เปิดอ่าน 3923

“คุณหมอคะ ลูกไม่ยอมตื่นมากินนมกลางคืนเลยค่ะ เอาแต่หลับจนถึงเช้าเลย ไม่แน่ใจว่าลูกผิดปกติหรือไม่?

 

 

โดยทั่วไปเด็กทารกแรกเกิดต้องการนอนวันละ 16-17 ชั่วโมง และค่อยๆ ลดลงเหลือ วันละ 8.5 ชั่วโมง เมื่ออายุ 16 ปี แต่เมื่ออายุ 4 เดือนเด็กส่วนใหญ่จะเริ่มนอนติดต่อกันในช่วงกลางคืนได้นาน 6-8 ชั่วโมง และ 10-12 ชั่วโมงเมื่ออายุ 6 เดือน ในขณะที่การนอนในช่วงกลางวันจะลดลงเหลือช่วงสั้นๆ เฉพาะในตอนเช้าและบ่าย จนอายุประมาณ 4 ปีจึงเลิกนอนกลางวัน

 

 

แพทย์หญิง เกศินี โอวาสิทธิ์

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)