Haijai.com


โรคมะเร็ง คืออะไร


 
เปิดอ่าน 4497

โรคมะเร็ง คืออะไร

 

 

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรค ที่เกิดจากการที่เซลล์แบ่งตัวอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะที่ DNA หรือสารพันธุกรรมส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการแบ่งตัว เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์รวดเร็ว และมากกว่าปกติ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม และไม่อยู่ในการควบคุมของร่างกาย อีกทั้งยังเติบโตรุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง  หรืออาจจะแพร่กระจายไปยังที่อื่นๆ ได้อีกด้วย ในที่สุดก็จะทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง ถ้าเซลล์พวกนี้ เกิดอยู่ในอวัยวะใด ก็จะเรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น เราอาจจะพูดได้ว่า มะเร็ง ก็คือ “เนื้อร้าย” ซึ่งต่างจาก “เนื้องอก” ดังนั้น มะเร็งทั้งหมด ยกเว้นมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อร้าย

 

 

มะเร็งกำเนิดขึ้นมาจากเซลล์ของร่างกาย ที่สามารถแบ่งเซลล์ ได้วิวัฒนาการจนไม่สามารถควบคุมได้ มิหนำซ้ำมันยังมีกระบวนการวิวัฒนาการ โดยเปลี่ยนแปลงโครโมโซมนั้นๆ ทำให้ผลิตเอนไซม์มาสร้างทีโลเมีย ในเซลล์อย่างไม่หมดสิ้น ทำให้เซลล์ไม่สามารถหยุดแบ่งเซลล์ได้ จนทำให้เติบโต โดยไม่สามารถควบคุมหยุดยั้งได้

 

 

มะเร็งก้อนเดียวกันในคนๆ เดียวกัน ก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน มะเร็งบางชนิดมีการแพร่กระจายได้รวดเร็วมาก แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มเป็น

 

 

เมื่อร่างกายมีเนื้อร้ายที่มีการเจริญเติบโต อยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย และมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดเป็นก้อน หรือเป็นแผลมะเร็งขนาดใหญ่ ลักษณะการโตของก้อนมะเร็ง จะเป็นแบบแทรกซ้อน หรือมีส่วนยื่นเข้าไปในเนื้อเยื่อ ปกติโดยรอบเหมือนขาปู ดังนั้น สัญลักษณ์ของมะเร็ง จึงมักจะใช้รูปปูเป็นเครื่องหมายการแทรกซึมของเนื้อร้ายเช่นนี้ จะไปทำลายเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ลักษณะที่สำคัญของมะเร็งก็คือ เซลล์มะเร็งจากมะเร็งปฐมภูมิ (ขั้นแรก) สามารถจะแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกาย และไปเกิดขึ้นใหม่ เป็นมะเร็งทุติยภูมิ (ขั้นที่สอง) ตรงส่วนอื่นของร่างกายที่อยู่ห่างไกลออกไปได้อีกด้วย

 

 

มะเร็งแต่ละชนิด จะมีความรุนแรงแตกต่างกัน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างมะเร็งนั้นๆ กับตัวผู้ป่วย โดยตรงเองอีกด้วย มะเร็งก้อนเดียวกันในคนๆ เดียวกัน ก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน มะเร็งบางชนิดมีการแพร่กระจายได้รวดเร็วมาก แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มเป็น เช่น มะเร็งปอด เป็นต้น นอกจากนี้ มะเร็งแต่ละชนิดก็มักจะแพร่กระจายไปเฉพาะอวัยวะบางอวัยวะเท่านั้น เช่น มะเร็งเต้านม มักจะแพร่กระจายไปที่กระดูก หรือตับมากกว่าอวัยวะอื่นๆ เป็นต้น

 

 

ในทางการแพทย์ จะแบ่งความรุนแรงของมะเร็งตามการจำแนกลักษณะของเซลล์มะเร็ง เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ออกเป็น 4 ขั้น นั่นก็คือ ตั้งแต่ขั้นที่มีการจำแนกลักษณะของเซลล์ชัดเจน ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงน้อย จนกระทั่งถึงขั้นที่ 4 โดยในขั้นนี้ เซลล์จะไม่มีการจำแนกลักษณะเลย ซึ่งมีความรุนแรงมาก

 

 

จากสถิติทำให้เราพบว่า ในปี พ.ศ.2549 ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 66,000 ราย โดยในผู้ชายพบมะเร็งปอดมากที่สุด คือ 5,535 ราย รองลงมา คือ โรคมะเร็งตับ ส่วนในผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูก มากที่สุด 1,484 ราย รองลงมาก็คือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)