Haijai.com


เคี้ยวยาลดกรดในกระเพาะอาหารก่อนกลืน


 
เปิดอ่าน 27027

Q : เวลาทานยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เพราะอะไรเราต้องเคี้ยวตัวยานั้นก่อนกลืนด้วยค่ะ ถ้าเราไม่เคี้ยวเม็ดยาแต่กลืนเข้าไปเลยจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาของตัวยาลดลงหรือไม่

 

 

A : ยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด แตกต่างกันที่รูปแบบยา และกลไกการออกฤทธิ์ของยา กรณียาลดกรดที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน (Antacid) วัตถุประสงค์ในการใช้ยาคือ เพื่อบรรเทาอาการรระคายเคืองหรือแสบร้อนท้อง จากการที่มีกรดในกระเพาะมากเกินไป โดยยาจะไปสะเทินความเป็นกรดในกระเพาะ ทำให้ค่าความเป็นกรดในกระเพาะอาหารลดลง

 

 

ปกติแล้วการกลืนยาทั้งเม็ดแล้วดื่มน้ำตาม จะต้องคอยจนกว่าเม็ดยาจะแตกตัว (disintegrated) และละลาย (dissolved) เสียก่อน ตัวยาจึงจะสามารถออกฤทธิ์ได้ ซึ่งการเคี้ยวเม็ดยาให้ละเอียดนอกจากจะช่วยให้ตัวยากระจายตัวได้ดีในกระเพาะอาหารแล้ว ยังย่นระยะเวลาในการแตกตัวของเม็ดยาให้สั้นลง ส่งผลให้ยาละลายและออกฤทธิ์ได้เร็วมากขึ้นด้วย

 

 

สำหรับกรณีการกลืนยาดังกล่าวทั้งเม็ดโดยไม่เคี้ยวก่อน สามารถทำได้ ยาจะยังคงแตกตัวและละลายได้ตามมาตรฐานการผลิตยา แต่การออกฤทธิ์จะไม่เกิดขึ้นในทันทีหรือออกฤทธิ์ช้า และให้ประสิทธิผลได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากยาดังกล่าวมักใช้ตามอาการ และหวังผลในการบรรเทาอาการที่รวดเร็ว

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH

(Some images used under license from Shutterstock.com.)