Haijai.com


การเก็บรักษายาน้ำของเด็กควรเก็บรักษาอย่างไร


 
เปิดอ่าน 3320

Q : วิธีการเก็บรักษายาน้ำของเด็กควรเก็บรักษาอย่างไร จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นหรือไม่

 

 

A : ปกติแล้วยาทุกตัวจะมีการระบุวันหมดอายุ (Expiry date) อยู่บนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของยาก่อนการเปิดใช้ ทั้งนี้ยาจะคงคุณภาพอยู่ได้ จะต้องเก็บรักษายาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เนื่องจากแสงแดด ความร้อน และความชื้น อาจเป็นตัวเร่งให้ยาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ดังนั้นการเก็บรักษายา (ที่ยังไม่เปิดใช้) จึงควรเก็บตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์

 

 

ส่วนกรณียาน้ำสำหรับเด็ก ถ้าไม่ได้ระบุให้เก็บในตู้เย็น เมื่อเปิดใช้แล้วไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นได้ หากสถานที่เก็บยามีอุณหภูมิเหมาะสม (อากาศไม่ร้อน และห่างจากความชื้น เช่น อยู่ในห้องปรับอากาศ เป็นต้น) แต่ถ้าที่บ้านอากาศค่อนข้างร้อน (มากกว่า 25-30°C) แนะนำให้เก็บยาในตู้เย็น (เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อจากการปนเปื้อนระหว่างการใช้ยา) โดยยาน้ำที่เปิดใช้แล้วสามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ไม่เกิน 1 ใน 4 ของเวลาที่เหลือก่อนวันหมดอายุของยาที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ (อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเลือกวันที่มาถึงก่อน) ทั้งนี้ก่อนที่จะนำยากลับมาใช้อีกครั้ง ควรสังเกตลักษณะของยาด้วยว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ หากมีสี กลิ่น รส เปลี่ยนแปลงไป น้ำยาขุ่นมีตะกอน หรือตัวยาเกิดการแยกชั้น เขย่ายาแล้วก็ไม่กลับสู่สภาพเดิม ก็ควรทิ้งยาเหล่านั้นไป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาค่ะ

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH

(Some images used under license from Shutterstock.com.)