Haijai.com


เด็กวัย 5 ปีการพัฒนาทักษะและทัศนคติที่ดี


 
เปิดอ่าน 2091

Creative Development พัฒนาการทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

เด็กอายุ 5 ปีได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นหลากหลายด้านที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมประจำวัน และกิจกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ต่างๆ  เด็กๆ  จะช่างสังเกต จดจำ ซักถาม อยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆ สนใจในการได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ   พัฒนาการด้านการสื่อสารทั้งภาษาพูด และภาษากายเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกและจิตนาการ เด็กจะสนุกกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และธรรมชาติรอบตัว  ในขณะเดียวกันเด็กจะพึงพอใจกับการได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น งานศิลปะ การทำสิ่งประดิษฐ์ อยู่เงียบๆ คนเดียว

 

 

ความสำคัญของการพัฒนาทักษะและทัศนคติที่ดี

 

ทักษะการควบคุมอารมณ์ การแก้ใขปัญหาเป็นอีกทักษะที่สำคัญในการช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้สร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีสะสมก่อเป็นประสบการณ์ชีวิตเพื่อเป็นพื้นฐานชีวิตในวัยเด็กสู่วัยเจริญเติบโต  ในวัย 5 ปีนี้ เด็กได้พัฒนาทัศนคติต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากประสบการณ์ชีวิตประจำวันรวมถึงสิ่งแวดล้อมจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด การเรียนรู้รวมถึงทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทักษะการคิด อ่าน ทักษะการสื่อสาร รวมถึงทัศนคติต่อความสามารถของตนเอง

 

 

 เด็กในวัยนี้จะกระตื้อรือร้น สนใจหากได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ คำนึงถึงวิธีการ และความสามารถของตนเองในการประสบความสำเร็จต่อกิจกรรมนั้นๆ เด็กๆ มีความพยายามในการทดลอง วิธีการ เทคนิคจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากประสบการณ์ของตนเอง

 

 

 ในขณะเดียวกันเด็กๆ สนใจในการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือ เพื่อนในการทดลองเทคนิค เรียนรู้ ทำตามขั้นตอนการทำสิ่งใหม่ๆ เช่น  “ทำแบบนี้นะ”

 

 

 เด็กๆ สนใจในการได้ทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยวัสดุหลากหลายชนิด เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้วัสดุทดแทน เป็นการเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งส่งผลให้เด็กๆ สามารถใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น งานศิลปะ งานประดิษฐ์สิ่งของ การทำอาหาร ซึ่งใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

(Some images used under license from Shutterstock.com.)